Menu

منشور خدمت گزاری

ت : تعهد و تکریم ارباب رجوع

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و کارکنان آن،تکریم ارباب رجوع و توجه به کرامت انسانها را از اولویتهای کار خود می دانند و درانجام وظایف خود تعهد و التزام دارند.

م : مشتری مداری و اطلاع رسانی

برای تحقق اهداف سازمان بدنبال معرفی هرچه بیشتر ظرفیتها و پتانسیلهای سازمان به مردم و مسئولین هستند تا خدمت گیرندگان خود را توسعه داده و بر تعداد مخاطبین و مشتریان خود بیافزایند.

ل : لیاقت و شایستگی

در این سازمان کارها بر اساس لیاقت و شایستگی افراد توزیع شده و مسئولیت بر مبنای شایستگی افراد بدانها واگذار گردیده است.

ی : یادگیری و باز آموزی

آموزش و یادگیری اصل مهم فعالیت کارکنان سازمان است و همه در اجرای سیاستهای مبتنی بر بازمهندسی فرآیند باور داشته که خدمات خود را بهتر از گذشته به خدمتگیرندگان ارائه دهند.

ک : کوشش و تلاش مضاعف

و برای تحقق اهداف عالیه و تعالی سازمان از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نخواهند کرد.