Menu

اطلاعیه حراج ها و مزایده ها

اطلاعیه حراج ها و مزایده ها

آگهی مزایده فوق العاده سراسری املاک و مستغلات شماره 885

آگهی مزایده  فوق العاده سراسری املاک و مستغلات شماره 885 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده فوق العاده سراسری شماره 885 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهر...

آگهی مزایده فوق العاده الکترونیکی 555 اموال منقول از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت

آگهی مزایده فوق العاده الکترونیکی 555 اموال منقول از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت   سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت اینترنتی...

آگهی مزایده الکترونیکی 222 اموال منقول

    آگهی مزایده الکترونیکی 222 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت   سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت...

آگهی مزایده فوق العاده سراسری املاک و مستغلات شماره 884

آگهی مزایده  فوق العاده سراسری املاک و مستغلات شماره 884 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده فوق العاده سراسری شماره 844  با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و ...

آگهی مزایده فوق العاده الکترونیکی 554 اموال منقول از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت

  آگهی مزایده فوق العاده الکترونیکی 554 اموال منقول از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت   سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت ا...

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1088

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1088 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1088 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات ا...

آگهی مزایده فوق العاده الکترونیکی 552 اموال منقول استان تهران و خوزستان از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت

سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود در استان تهران و خوزستان را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت اینترنتی بفروش برساند. متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 روز چهارشنبه مورخ 28/09/9...

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1086

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1086 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1086 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات ا...

آگهی مزایده الکترونیکی 219 اموال منقول

  آگهی مزایده الکترونیکی 219 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت اینترنتی به فروش...

 آگهی مزایده الکترونیکی 218 اموال منقول

 آگهی مزایده الکترونیکی 218 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت اینترنتی بفروش بر...