Menu

اطلاعیه حراج ها و مزایده ها

اطلاعیه حراج ها و مزایده ها

شرایط عمومی فروش از طریق مزایده حضوری (حراج)

    شرایط عمومی فروش از طریق مزایده حضوری (حراج)   برگزاری حراج به پیشنهاد مدیر استان و تصویب کمیسیون معاملات و با حضور نماینده یا نمایندگان منتخب کمیسیون خواهد بود. .  یک روز قبل از جلسه حراج ...

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1091

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1091 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1091 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات ا...

آگهی مزایده الکترونیکی 224 اموال منقول

      آگهی مزایده الکترونیکی 224 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت   سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترون...

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1090

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1090 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1090 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات ا...

مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1089

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1089 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1089 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات ا...

مزایده الکترونیکی 223 اموال منقول

    آگهی مزایده الکترونیکی 223 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت   سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت...

آگهی مزایده فوق العاده سراسری املاک و مستغلات شماره 885

آگهی مزایده  فوق العاده سراسری املاک و مستغلات شماره 885 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده فوق العاده سراسری شماره 885 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهر...

آگهی مزایده فوق العاده الکترونیکی 555 اموال منقول از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت

آگهی مزایده فوق العاده الکترونیکی 555 اموال منقول از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت   سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت اینترنتی...

آگهی مزایده الکترونیکی 222 اموال منقول

    آگهی مزایده الکترونیکی 222 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت   سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت...

آگهی مزایده فوق العاده سراسری املاک و مستغلات شماره 884

آگهی مزایده  فوق العاده سراسری املاک و مستغلات شماره 884 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده فوق العاده سراسری شماره 844  با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و ...
خطایی رخ داده است. خطا : DnnForge - NewsArchives در حال حاضر در دسترس نیست