Menu

اطلاعیه حراج ها و مزایده ها

اطلاعیه حراج ها و مزایده ها

پارتی های فاقد پیشنهاد مزایده 225 و حراج 9802

پارتی های فاقد پیشنهاد مزایده 225 پارتی های فاقد پیشنهاد حراج 9802

آگهی مزایده حضوری ( حراج ) شماره 9802 اموال منقول

    آگهی مزایده حضوری ( حراج ) شماره 9802 اموال منقول   سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظردارد کالاهای تحت اختیار خود را از طریق مزایده حضوری (حراج) بفروش برساند. متقاضیان محترم میتوانند از ساعت ...

آگهی مزایده الکترونیکی 225 اموال منقول از طریق سامانه مزایده تدارکات الکترونیک دولت

    آگهی مزایده الکترونیکی 225 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت   سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت...

آگهی مزایده حضوری ( حراج ) شماره 9801 اموال منقول

      آگهی مزایده حضوری ( حراج ) شماره 9801 اموال منقول   سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظردارد کالاهای تحت اختیار خود را از طریق مزایده حضوری (حراج) بفروش برساند. متقاضیان محترم میتوانند ا...

شرایط عمومی فروش از طریق مزایده حضوری (حراج)

    شرایط عمومی فروش از طریق مزایده حضوری (حراج)   برگزاری حراج به پیشنهاد مدیر استان و تصویب کمیسیون معاملات و با حضور نماینده یا نمایندگان منتخب کمیسیون خواهد بود. .  یک روز قبل از جلسه حراج ...

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1091

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1091 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1091 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات ا...

آگهی مزایده الکترونیکی 224 اموال منقول

      آگهی مزایده الکترونیکی 224 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت   سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترون...

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1090

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1090 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1090 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات ا...

مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1089

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1089 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1089 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات ا...

مزایده الکترونیکی 223 اموال منقول

    آگهی مزایده الکترونیکی 223 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت   سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت...