Menu

اطلاعیه حراج ها و مزایده ها

اطلاعیه حراج ها و مزایده ها

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1100

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1100 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1100 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات ا...

  آگهی مزایده فوق العاده  الکترونیکی 557  اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت

      آگهی مزایده فوق العاده  الکترونیکی 557  اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت   سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری ا...

  آگهی مزایده الکترونیکی232 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت

      آگهی مزایده الکترونیکی232 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت   سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونی...

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1099

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1099 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1099 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات ا...

  آگهی مزایده الکترونیکی231 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت

      آگهی مزایده الکترونیکی231 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت   سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونی...

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1098

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1098 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1098 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات ا...

آگهی مزایده حضوری ( حراج ) شماره 9812 اموال منقول

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد کالاهای تحت اختیار خود را از طریق مزایده حضوری (حراج) بفروش برساند، متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 روز یکشنبه مورخ 98/09/10 لغایت دوشنبه مورخ 98/09/11 ساعت 14 از کالاهای مطرح در ...

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1097

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1097 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1097 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات ا...

  آگهی مزایده الکترونیکی 230اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت

      آگهی مزایده الکترونیکی 230اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دول...

  آگهی مزایده حضوری ( حراج ) شماره 9811 اموال منقول

  آگهی مزایده حضوری ( حراج ) شماره 9811 اموال منقول   سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد کالاهای تحت اختیار خود را از طریق مزایده حضوری (حراج) بفروش برساند، متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 روز یکشنب...
خطایی رخ داده است. خطا : DnnForge - NewsArchives در حال حاضر در دسترس نیست