Menu

اطلاعیه حراج ها و مزایده ها

اطلاعیه حراج ها و مزایده ها

آگهی مزایده الکترونیکی 240 اموال منقول

سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت اینترنتی بفروش برساند. متقاضیان محترم می توانند از ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1399/08/19 لغایت ساعت 24:...

آگهی مزایده الکترونیکی 239 اموال منقول از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت

((   آگهی مزایده الکترونیکی  239  اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت ))   سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکت...

آگهی مزایده فوق العاده سراسری املاک و مستغلات شماره 888

                                             آگهی مزایده فوق العاده سراسری املاک و مستغلات شماره 888   س...

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1106

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1106 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و به صورت الکترونیکی به فرو...

آگهی مزایده الکترونیکی 238 اموال منقول

((  آگهی مزایده الکترونیکی 238 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت))   سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت ای...

آگهی فروش پنج دستگاه مولد 25 مگا واتی

"آگهی فروش پنج دستگاه مولد 25 مگا واتی"   سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد پنچ دستگاه مولد گازی 25 مگاواتی بمارک زیمنس را برابر قانون از طریق دریافت استعلام بهاء به بالاترین پیشنهاد ارائه شده بف...

آگهی مزایده الکترونیکی 237 اموال منقول

آگهی مزایده الکترونیکی 237 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت   سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت اینترنتی بفرو...

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1105

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1105 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1105 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات ا...

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1104

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1104 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) و به صورت الکترونیکی به ف...

آگهی مزایده الکترونیکی 236 اموال منقول

((  آگهی مزایده الکترونیکی 236 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت))   سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت ای...
خطایی رخ داده است. خطا : DnnForge - NewsArchives در حال حاضر در دسترس نیست