Menu

اطلاعیه حراج ها و مزایده ها

اطلاعیه حراج ها و مزایده ها

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1078

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1078 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1078 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات ا...

آگهی مزایده الکترونیکی 209 اموال منقول

    آگهی مزایده الکترونیکی 209 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت     سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکت...

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1077

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1077 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1077 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات ا...

جدول زمانبندی مزایده های اموال منقول و غیرمنقول سال 1397

جدول زمانبندی اموال منقول(سال 1397)   ماه برگزاری مزایده شماره مزایده تاریخ شروع مزایده الکترونیکی،بازدید و مراجعه به وبگاه سازمان مراجعه به وبگاه و ارائه پیشنهاد (همزمان بازدید) تاریخ اتما...

آگهی مزایده فوق العاده 551 اموال منقول از طریق سامانه مزایده الکترونیکی دولت از جمله 27/11 درصد سهام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران

 آگهی مزایده فوق العاده 551 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیکی دولت از جمله 27/11 درصد سهام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیر...

آگهی مزایده فوق العاده 550 اموال منقول از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت از جمله 27/11 درصد سهام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران

 آگهی مزایده فوق العاده 550 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت از جمله 27/11 درصد سهام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری...

آگهی مزایده فوق العاده سراسری املاک و مستغلات شماره 883

آگهی مزایده فوق العاده سراسری املاک و مستغلات شماره 883 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده فوق العاده سراسری شماره 883 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری...

آگهی مزایده فوق العاده سراسری املاک و مستغلات شماره 882

آگهی مزایده فوق العاده سراسری املاک و مستغلات شماره 882 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده فوق العاده سراسری شماره 882 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری...

آگهی مزایده الکترونیکی 207 اموال منقول

     آگهی مزایده الکترونیکی 207 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت از جمله 11/27 درصد سهام فولاد خوزستان سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گی...

شرایط اخذ تضامین معتبر بانکی و ملکی معتبر

شرایط اخذ تضمین وفق ماده 7 آئین نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  ماده 7: فروش کالاهای قاچاق مشکوفه به شرط صادرات مطابق قوانین و مقررات مربوطه و با اخذ تضمین معتبر وجه نقد ، ضمانت نامه های بانکی و وثیقه م...
خطایی رخ داده است. خطا : DnnForge - NewsArchives در حال حاضر در دسترس نیست