Menu

اطلاعیه حراج ها و مزایده ها

اطلاعیه حراج ها و مزایده ها

آگهی مزایده الکترونیکی 244 اموال منقول از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت

  آگهی مزایده الکترونیکی 244 اموال منقول از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت   سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دو...

آگهی مزایده سراسری فوق العاده املاک و مستغلات شماره 889

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده فوق العاده سراسری شماره 889 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) و به صورت الکتر...

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1112

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1112   سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1112 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه...

آگهی مزایده الکترونیکی 243 اموال منقول

((  آگهی مزایده الکترونیکی 243 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت))   سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت ای...

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1111

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1111 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1111 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات ا...

آگهی مزایده الکترونیکی 242 اموال منقول

((  آگهی مزایده الکترونیکی 242 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت)) سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت اینترنتی بفر...

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1110

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1110 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1110 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات ا...

آگهی مزایده الکترونیکی 241 اموال منقول

((  آگهی مزایده الکترونیکی 241 اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت))   سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت ای...

آگهی مزایده الکترونیکی 240 اموال منقول

سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت اینترنتی بفروش برساند. متقاضیان محترم می توانند از ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1399/08/19 لغایت ساعت 24:...

آگهی مزایده الکترونیکی 239 اموال منقول از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت

((   آگهی مزایده الکترونیکی  239  اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت ))   سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکت...