Menu

اخبار

بازنگری قوانین سازمان در اولویت قرار گیرد

بازنگری قوانین سازمان در اولویت قرار گیرد

رئیس هیات عالی نظارت سازمان اموال تملیکی:
بازنگری قوانین سازمان در اولویت قرار گیرد
به گزارش روابط عمومی سازمان اموال تملیکی، جواد هاشمی رئیس هیات عالی  نظارت در نشست تخصصی مدیران ستادی و استانی این سازمان با تاکید بر بازنگری قوانین سازمان کفت :با عنایت به اینکه  در سالهای قبل قوانین سازمان تنظیم شده است و ارگانهای مرتبط با این سازمان قوانینشان بروز شده ، نیاز است قوانین اموال تملیکی نیز  بازنگری شود .
وی در ادامه نیز  به موضاعاتی در مورد ، تعامل مدیران با مسولین استانی برای تعیین تکلیف پروند ها ، استفاده بیشتر از ابزارهای  الکترونیکی  در تمامی فرآیند های سازمان ،آموزش ،رشد و توسعه پرسنل ،به کارگیری  دانش کارکنان با تجربه در قسمت های مختلف سازمان، برون سپاری و ایمن سازی انبارها ،حذف روش های فروش مذاکره ای و غیره اشاره کرد .

 

امتیاز به خبر :