سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

تاریخ: 22 اردیبهشت 1398

اعضای کمیته منابع انسانی منصوب شدند

با ابلاغی از سوی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی:
اعضای کمیته منابع انسانی منصوب شدند
به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، قسوریان جهرمی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان طی ابلاغ جداگانه ای اعضای کمیته منابع انسانی را منصوب کرد.
در این گزارش آمده است، اعضای این کمیته به شرح زیر می باشند: افتخاری، عضو هیات مدیره و قائم مقام سازمان با حفظ سمت بعنوان رئیس کمیته منابع انسانی، اسلامی، عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع با حفظ سمت بعنوان دبیر و عضو کمیته و آقایان میرمعینی، عضو هیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش، ابراهیمی، مشاور مدیرعامل و مدیرحراست، اصغر زاده، مدیر حوزه مدیرعامل، بازرسی و رسیدگی به شکایات و روابط عمومی با حفظ سمت بعنوان اعضای کمیته مذکور منصوب شدند.