Menu

اخبار سازمان

امور اداری مدیریت برتر در اجرای طرح ساماندهی محیط کار در سازمان شد

امور اداری مدیریت برتر در اجرای طرح ساماندهی محیط کار در سازمان شد

در بازدید سوم مدیر عامل سازمان اموال تملیکی از ساماندهی محیط کار در ستاد
امور اداری مدیریت برتر در اجرای طرح ساماندهی محیط کار در سازمان شد

با کسب بالاترین امتیاز در بین دیگر واحدهای ستادی
امور اداری مدیریت  برتر در اجرای طرح ساماندهی محیط کار در سازمان شد
در بازدید سوم مدیر عامل سازمان اموال تملیکی از اجرای ساماندهی محیط کار در ستاد , امور اداری با کسب بالاترین امتیاز در بین دیگر واحدهای ستادی، به عنوان مدیریت برتر در اجرای طرح ساماندهی محیط کار 5s شناخته شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اموال تملیکی در جریان سومین بازدید مدیرعامل سازمان طی یک ماه گذشته از واحد های ستادی مبنی بر نحوه اجرای 5s در واحدها، امور اداری  با اخذ بالاترین امتیاز از سوی مسئول اجرای 5s در ستاد، واحد برتر انتخاب شد و عملکرد آن مورد تقدیر قرار گرفت.
این گزارش می افزاید: در این بازدید که اول هر ماه صورت می گیرد 12 شاخص برای بررسی عملکرد واحدها در اجرای ساماندهی محیط کار از سوی مسئول 5s مورد ارزیابی قرار می گیرد.
بر اساس این گزارش مدیریت طرح و برنامه برای اجرای دقیق و مطلوب طرح 5s در ستاد در هر طبقه یک نفر را بعنوان نماینده طبقه و اجرای دقیق 5s انتخاب کرده است  .  با توجه به اجرای مطلوب ساماندهی  محیط کار  در امور اداری  ,  مدیر عامل  سازمان  اموال تملیکی  از  اعضای  هیات  مدیره  و  مدیران  ستادی  خواست  تا  از  این  مدیریت  به عنوان  مدیریت  نمونه  در  اجرای  طرح  5s  بازدید  کنند .

 

امتیاز به خبر :