Menu

اخبار

آگهی مزایده فوق العاده الکترونیکی 556 اموال منقول استان خوزستان شامل 5700 تن ورق آهن رول از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت

 

 

آگهی مزایده فوق العاده الکترونیکی 556 اموال منقول استان خوزستان شامل 5700 تن ورق آهن رول از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت

 

سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد مقدار 5700 تن ورق آهن رول موجود در استان خوزستان را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت اینترنتی بفروش برساند. متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 روز چهارشنبه مورخ 98/05/23 لغایت ساعت 24 روز یکشنبه مورخ 98/05/27 جهت دریافت اطلاعات فهرست کالاهاو شرایط وهمچنین بازدیدازکالاهای مطرح درمزایده وارایه پیشنهاد به وب گاه مزایده الکترونیک به نشانی eauc.setadiran.irمراجعه نمایند.

ضمناً از آنجائیکه مزایده بصورت الکترونیکی می باشد رعایت موارد ذیل الزامیست:

1- شرکت کنندگان درمزایده میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیک( توکن)به دفاتر ثبت اسنادرسمی درسراسر کشور مراجعه نمایند.

2-. بـرگزاری مزایـده صرفاًٌ از طریق سامانه مـزایده الکترونیک دولت به آدرس فوق بوده و ارائـه پیشنـهاد قیمت نـیز از ایـن طـریق انـجام می پذیرد، لذا کلیه شرکت کنندگان درمزایده می توانند از تاریخ فوق الذکربه نشانیeauc.setadiran.irمراجعه و با استفاده از امضاء الکترونیک،نسبت به ثبت پیشنهاد اقدام نمایند.

3- ثبت پشنهاد قیمت در سامانه مذکور حداکثر تا ساعت 24 روز یکشنبه مورخ 98/05/27 امکان پذیر می باشد.

4- داشتن کد ملی برای اشخاص حقیقی و کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی بهمراه شماره حساب قابل استفاده از طریق اینترنت جهت متقاضیان شرکت در مزایده الزامی است.

5-اطلاعات ریزاقلام ارائه شده درمزایده به آدرس اینترنتی فوق قابل رویت برای متقاضیان محترم میباشد.

6- بازدید از کالای مطرح شده، در تمامی ایام هفته از ساعت 8 الی 14 امکانپذیر خواهد بود.

7- پیشنهاد می گردد باتوجه به تنوع کالاهای مطرح در مزایده، قبل از ارائه پیشنهاد از کالای مورد نظر بازدید بعمل آید.

8- پیشنهادهای ثبت شده در سامانه مزایده الکترونیک رأس ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 98/05/30 در محل سازمان مرکزی، رمزگشایی و در همان روز نیز برندگان مزایده اعلام می گردند.

9- شرکت کنندگان در مزایده در صورت ثبت پیشنهاد و درخواست انصراف،می توانندصرفا"گزینه انصراف درسیستم را تا ساعت14 روز دوشنبه مورخ 98/05/28 انتخاب وثبت نمایند.

توجه:(لازم به توضیح است اعلام انصراف بصورت سیستمی بوده وبدون مراجعه به ادارات استان ، با انتخاب گزینه انصراف ،ثبت درخواست انصراف امکان پذیرمیباشد).

10- متقـاضیان محترم می توانند جـهت دریـافت اطلاعات بیشتر به منـظور شرکت در مزایده الکترونیک و رویت شماره تلفن و آدرس مدیریتهای استانی به نشانی www.tamliki.ir مراجعه نمایند.

متقاضیان محترم در صورت تمایل به ارائه انتقاد، پیشنهاد و یا شکایت می توانند با سیستم ارتباط گویای سازمان به شماره تلفن 27652198-021 تماس حاصل نمایند.

 

                                                                                                                                                     سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

 

 

امتیاز به خبر :