Menu

اخبار سازمان

ارزیابی قلب کار سازمان است

ارزیابی قلب کار سازمان است

مدیر عامل سازمان اموال تملیکی:
ارزیابی قلب کار سازمان است
مدیر عامل سازمان  اموال تملیکی در افتتاحیه دوره آموزشی ارزیابی به اهمیت نقش ارزیابان در فعالیت این سازمان تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اموال تملیکی اردشیر محمدی با اشاره به وظایف و مسئولیت های مهمی که این سازمان عهده دار است افزود: ارزیابی دقیق اموال در اختیار این سازمان نیازمند دقت و دانش بالا و روزآمد ارزیابان است چرا که قلب کار سازمان اموال تملیکی، ارزیابی است.
وی خاطرنشان نمود: دقت بالا در ارزیابی اموال مطرح در مزایده ها ضمن احقاق حقوق دولت و مردم می تواند تا 40 درصد در میزان افزایش فروش و درآمد سازمان اثرگذار باشد.
پمدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به اهمیت آموزش در ارتقاء سازمان افزود: ما نیازمند به سازی منابع انسانی هستیم و آموزش برای ارتقاء سطح آگاهی و دانش کارکنان برای انجام بهتر وظایف و رضایتمندی مردم امری مهم و اجتناب ناپذیر است.
وی در ادامه افزود: آموزش ها بر مبنای نیازهای آموزشی باید صورت گیرد و آموزشی تاثیرگذار است که پیامد مثبت داشته و در رفتار کارکنان اثرگذار باشد.
 

امتیاز به خبر :