سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

تاریخ: 17 تیر 1391

محورهای ارزیابی عملکرد مدیران در 6 بند اعلام شد

از سوی کمیته ارزیابی عملکرد مدیران
محورهای ارزیابی عملکرد مدیران در 6 بند  اعلام  شد
از سوی کمیته ارزیابی عملکرد ، محورهای  ارزیابی  عملکرد مدیران  در 6 بند  اعلام شد  . 
مجتبی خلفی مشاور مدیر عامل , مسئول روابط عمومی و دبیر کمیته ارزیابی عملکرد مدیران  با اعلام این مطلب افزود :   این شاخص ها با هدف  بررسی مطلوب  و دقیق عملکرد و برنامه های مدیران احصاء  شده است که بتواند گام موثری در پیشبرد اهداف سازمانی باشد .
دبیر کمیته  ارزیابی عملکرد در خصوص  6 محور  این ارزیابی  اظهار داشت :  تعیین تکلیف  اموال منقول  ،  تعیین تکلیف  اموال  غیر منقول ،  جذب اعتبارات  و منابع از استان ، تعامل درون  و برون  سازمانی  ، رعایت  ضوابط و مقررات  و اطلاع  رسانی  و   تکریم  ارباب  رجوع  6 محور ارزیابی  عملکرد می باشد  .
خلفی گفت  :   هر یک  از این محورها  دارای  چند شاخص  هستند  که کمیته  مذکور  با در نظر  گرفتن عملکرد مدیران در سال 90براساس  این  شاخص ها  نسبت  به  ارزیابی  عملکرد  آنان  و امتیاز دهی  اقدام می کند . مشاور مدیر عامل  و مسئول روابط عمومی سازمان اموال تملیکی  با اشاره  به اینکه  یک نسخه  از جدول  حاوی محورها  و شاخص ها  طی نامه ای  به مدیریت  ها  ارسال شده است  افزود :  مدیران باید  نسبت  به تهیه  مستندات  در چاچوب تعیین شده اقدام  و  آن را به  دبیرخانه  کمیته مستقر در روابط عمومی ستاد ارسال  کنند .
وی گفت  :   کمیته ارزیابی  نیز  ضمن  بررسی  موارد ارسالی  با دعوت  از مدیران  طبق برنامه زمان بندی شده به صورت  حضوری  در خصوص  موضوعات  مطرح شده  مربوط به هر مدیریت  بحث و بررسی خواهند کرد.